Start page

Lesja Ukrainka

Encyclopedia of the life and works

?

Pontos Axeinos

Pontos Axeinos - illustration to the…

Pontos Axeinos. Wood carving by V.Vasylenko.

After edition: Lesja Ukrainka. Works in 2 volumes. – Kyiv: Dnipro, 1970.